Algemene voorwaarden onderwijs EMDR Zuid

Aanbod

EMDR Zuid streeft ernaar om postacademische nascholing aan te bieden, dat bijdraagt aan het verbeteren van uw professioneel functioneren in de Geestelijke Gezondheidszorg en de Jeugdzorg.

Definities:
Afnemer

Particulieren en organisaties die onderwijs hebben gekocht van EMDR Zuid

EMDR Zuid:

EMDR Zuid is onderdeel van Indra Spierts Beheer B.V.,  gevestigd te Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder KvkNummer  67360173. Indra Spierts Beheer B.V. is eigenaar van www.EMDRZUID.nl en alle daarbij bijbehorende auteursrechten.

Aanbod
 • EMDR Zuid brengt het aanbod digitaal dan wel schriftelijk uit.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het onderwijs en/of van het trainingsmateriaal dat onderdeel uitmaakt van het onderwijs. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit trainingsmateriaal verplicht is.
  Het aanbod vermeldt in ieder geval de volgende gegevens:
  • de wijze van aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • wanneer het onderwijs start;
  • de voorwaarden waaronder het onderwijs eventueel niet doorgaat;
  • voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan het onderwijs deel te mogen nemen;
  • de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
  • de wijze van betaling;
  • de duur van de overeenkomst.
 • Deze algemene voorwaarden zijn bij inschrijving van de training bekend gemaakt aan de afnemer en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van EMDR Zuid.
 • EMDR Zuid mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat de afnemer zijn persoonsgegevens verstrekt en/of een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt.
Inschrijving

Na inschrijving van een cursus via de website, ontvangt de cursist een schriftelijke bevestiging via de mail met een factuur. Uw aanmelding is daarmee definitief, en de overeenkomst tot deelname is tot stand gekomen.

Bij sommige cursussen van EMDR Zuid, zijn toelatingseisen verbonden. U heeft hiervan kennis genomen en kunt op verzoek van EMDR Zuid aantonen aan deze toelatingseisen te voldoen. Indien u bij aanvang van de training niet aan de toelatingseisen voldoet (bijvoorbeeld  U kunt geen afgetekend VEN supervisieformulier overleggen) dan kunt u niet deelnemen.  De annuleringsvoorwaarden blijven dan onverminderd van kracht.

Nadat u een training heeft gevolgd, zal een groepsfoto van de desbetreffende training op  de Linked.in pagina van EMDR Zuid geplaatst worden. Bij inschrijving geeft u hiervoor toestemming.

Bij inschrijving  bent u er zelf voor verantwoordelijk om  therapeutische nazorg te organiseren indien dit voor u noodzakelijk blijkt na het volgen van de training of workshop.

Annuleringsregeling

Na inschrijving via het inschrijfformulier kan de cursist binnen 14 dagen na inschrijving, kosteloos annuleren. Annuleren kan alleen schriftelijk via de email. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van email.

Voorwaarden annulering bij aanvang opleiding:

 • Bij annulering tussen 14 dagen na aanmelding en twaalf weken voorafgaand aan de training wordt 100% minus € 150-  administratiekosten gerestitueerd. Indien de  rekening nog niet is voldaan, wordt € 150,- administratiekosten in rekening gebracht.
 • Bij een late aanmelding (tot twaalf weken voorafgaand aan de training) kan er niet meer  geannuleerd worden en bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd.
 • Bij latere annulering dan 12 weken voorafgaand aan de training bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd. Na overleg met EMDR Zuid is het mogelijk om zich door een collega te laten vervangen welke aan dezelfde opleidingseisen voldoet. In dit geval wordt enkel € 150,- administratiekosten in rekening gebracht.
 • Zelf doorschuiven naar een andere cursus is alleen mogelijk in overleg met EMDR Zuid onder bijzondere omstandigheden. Daar zijn per doorschuifdag 125 euro kosten aan verbonden plus 150 euro administratiekosten. U kunt slechts één maal doorschuiven naar een andere training nadat EMDR Zuid dit na overleg heeft toegestaan. U kunt niet 2 maal doorschuiven naar een andere training. Dan geldt dat u 100% van het cursusgeld dient te betalen. Er geldt dan geen restitutie.
 • 100% Aanwezigheid is altijd verplicht. 
  Dag 1 en 2 is niet in te halen en dus verplicht. Mist u dag 1 en 2, dan kunt u niet verder deelnemen. Dan dient u in overleg door te schuiven naar een andere cursus. Daar zijn kosten aan verbonden. De kosten zijn 125 euro per dag.
  Indien u door omstandigheden niet aanwezig kunt zijn op een terugkomdag (dit is de 3e of 4e dag van een Basis/Vervolgtraining Volwassenen  of de 4e of 5e dag van de Basistraining K&J of de 3e of 4e dag van de Vervolgtraining K&J ) dan geldt dat u uw afwezigheid uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de terugkomdag schriftelijk (per mail) dient kenbaar te maken. U kunt dan in overleg met EMDR Zuid doorgeschoven worden naar een eerstvolgende terugkomdag. De kosten voor het wijzigen van een enkele terugkomdag bedragen € 125,-.  Dit omdat zowel de reservering van lokaal en lunch op locatie, kosten met zich meebrengen evenals administratieve kosten gemaakt worden. In overleg kunt u doorgeschoven worden naar de eerstvolgende terugkomdag.
Uitstel of afstel cursus

Indien er onvoldoende inschrijvingen zijn, of sprake is van overmacht, kan het voorkomen dat de training geen doorgang vindt. In zo’n geval zal EMDR Zuid aan iedereen die zich had ingeschreven bericht sturen en de deelnemer de mogelijkheid geven zich voor de eerstvolgende cursus in te schrijven of de reeds betaalde kosten terugstorten. In geval van restitutie hanteert EMDR Zuid een terugbetalingstermijn van 14 dagen.

EMDR Zuid heeft het recht zonder opgaaf van redenen de training of opdracht te annuleren, in welke gevallen de afnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan EMDR Zuid betaalde bedrag. Mocht een cursusbijeenkomst onverhoopt uitvallen, bij voorbeeld door ziekte van de docent, dan kan EMDR Zuid niet aansprakelijk gesteld worden voor gederfde inkomsten of omzet of welke inkomensschade dan ook.

Annuleringsregeling bij in-company cursussen

Wanneer het een in company training betreft, gelden er andere annuleringsvoorwaarden. Na het tekenen van de offerte kan de organisatie de training niet meer annuleren.  Wel kan de organisatie in overleg  met EMDR Zuid de deelnemers laten vervangen door een collega welke aan de zelfde opleidingseisen voldoet. In dit geval wordt enkel € 100,- administratiekosten in rekening gebracht per deelnemer die zich laat vervangen.

Prijswijzigingen

De actuele prijzen staan vermeld op de website www. EMDRZUID.nl .

 1. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
 2. De afnemer heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal de prijs wordt verhoogd.
 3. Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.
Levering

Lesmateriaal ; EMDR Zuid levert het lesmateriaal tijdig aan aan de afnemer op digitale wijze.

Betaling

EMDR Zuid stuurt de factuur naar de cursist (met diens privé gegevens of de gegevens van de werkgever wanneer dit op het inschrijfformulier is aangegeven).  De cursist blijft verantwoordelijk voor de betaling aan EMDR Zuid.  De cursist kan na betaling van de factuur de rekening intern bij de werkgever evt declareren.  Na betaling is de deelname pas definitief. EMDR Zuid hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Indien er niet betaald is heeft de cursist geen toegang tot de cursus. Mocht de cursist de cursus onverhoopt vroegtijdig verlaten, volgt er geen restitutie van het lesgeld.

Training  (online/live), trainingstijden, faciliteiten

EMDR Zuid streeft ernaar om de training op locatie te geven maar kan door onvoorziene omstandigheden besluiten om de training online aan te bieden. De training zal dan online gegeven worden via een Zoom verbinding.

Ervaring wijst uit dat de laatste terugkomdagen de voorkeur verdienen om online aan te bieden en de eerste lesdagen face to face. Er zal daarbij geen reductie in de prijs gegeven worden door EMDR Zuid.

De trainingstijden en faciliteiten-  zoals aangegeven op de website of in aankondigingen- zijn een indicatie. Er kan vanaf geweken worden. Er zal daarbij geen reductie in de prijs gegeven worden door Emdr Zuid. In een definitieve mailing na aanmelding, krijgt u de juiste informatie toegestuurd.

De algemene voorwaarden zijn dan eveneens van kracht.

Geheimhoudingsverklaring

Als aanwezige bij één of meer (online ) bijeenkomsten van EMDR Zuid,  ga ik als cursist akkoord met het volgende:
1. Ik zal als deelnemer de getoonde (video)beelden van (online) bijeenkomsten niet opnemen, opslaan en/of delen met derden, met uitzondering van een screenshot van aanwezigen waarvoor iedereen toestemming heeft gegeven.
2. Ik zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de (persoons)gegevens die via online -bijeenkomsten worden gedeeld. Ik gebruik deze alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Op het gebruik van deze gegevens is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Aansprakelijkheid van EMDR Zuid voor personeel en ingehuurden

EMDR Zuid is niet aansprakelijk voor (letsel) schade, vermissing of diefstal tijdens de trainingen. Schade aan derden, door de cursist toegebracht, is voor rekening van de betreffende cursist. Schade aan derden, door ingehuurd personeel van EMDR Zuid toegebracht, is voor rekening van betreffend ingehuurd personeel.

Privacy en vertrouwelijkheid

Alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. EMDR Zuid conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.  Naam- en adresgegevens worden opgenomen en bewaard in een klantenbestand van EMDR Zuid en worden gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van relevante informatie met de betrekking tot EMDR opleidingen. Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig om bovenstaande doelen te realiseren, volgens AVG richtlijnen. Indien de afnemer aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie anders dan voor de eigen opleiding, dan wordt dit direct gerespecteerd.

Klachten procedure

Na het indienen van de klacht krijgt de indiener binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Klachten moeten binnen dertig dagen zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de cursist hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Klachten worden trapsgewijs en vertrouwelijk in behandeling genomen. Mocht u als deelnemer een klacht hebben, dan kunt u dit kenbaar maken op het evaluatieformulier en/of uw klacht bespreken met de docent. De cursist wendt zich bij voorkeur in eerste instantie direct tot de docent(en) van een cursus of opleiding, met name wanneer de klacht de kwaliteit (in brede zin) van de cursus of opleiding betreft.

Wanneer er geen bevredigende oplossing is gevonden of het betreft een ander type klacht, kan de cursist zich wenden tot mw. I. M.J. Spierts of Dhr. A. de Goede via het contactformulier op de website www.emdrzuid.nl.  Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, kan de klager zich wenden tot een onafhankelijke derde, genaamd mevr. Mr. G. De Bruijn. Mevrouw De Bruijn is  coach, contextuele  en EFT therapeut en medebestuurder van opleidingsinstituut Leren over Leven. EMDR Zuid zal het oordeel van deze onafhankelijke derde als bindend beschouwen; eventuele consequenties voor EMDR Zuid zullen snel worden afgehandeld.

De klacht en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van een jaar bewaard.
Wij nemen klachten serieus en zien deze als feedback om onze werkwijze te verbeteren.

Certificaat

Uw aanwezigheid wordt op een presentielijst bijgehouden. U ontvangt een certificaat met eventuele accreditatie punten wanneer u minimaal 100% aanwezig bent geweest & een voldoende beoordeling heeft behaald bij de toetsing.

Toelating

EMDR Zuid behoudt zich het recht om iemand voor een cursus te weigeren indien de cursist bij aanvang van de cursus niet blijkt te voldoen aan de toelatingseisen. Ook heeft EMDR Zuid het recht om een cursist de verdere toegang tot de training te ontzeggen als deze cursist zich misdraagt tegenover docent(en) van EMDR Zuid of tegen medecursisten. In deze gevallen heeft de afnemer geen recht op terugbetaling van het volledige door deze aan EMDR Zuid betaalde bedrag. 
EMDR Zuid kan dan niet aansprakelijk gesteld worden voor gederfde inkomsten of omzet of welke inkomensschade dan ook.

Toepasselijkheid

Door het inschrijven of deelnemen aan een training van EMDR Zuid aanvaardt de cursist/organisatie de algemene voorwaarden van EMDR Zuid. Ingehuurd personeel - voor het faciliteren van de trainingen binnen EMDR Zuid – aanvaardt, bij het aanvaarden van de opdracht,  de algemene voorwaarden van EMDR Zuid. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig als er een uitdrukkelijk schriftelijke overeenkomst is tussen de cursist/facilitator/organisatie en EMDR Zuid.

Auteursrecht en eigendomsrecht
 1. Het auteursrecht en/of ander intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door EMDR Zuid verzorgde opleiding en/of het trainingsmateriaal wordt/blijft eigendom van EMDR Zuid en/of de docent(en) van de betreffende workshop/training.
 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het deelnemer niet toegestaan om het trainingsmateriaal anders dan voor eigen gebruik te gebruiken, of om op enigerlei wijze het trainingsmateriaal te verveelvoudigen en/of te verkopen en/of aan derden beschikbaar te stellen.
 3. Copyright van de artikelen ligt bij de uitgeverij en/of de auteur.
Wijziging

EMDR Zuid behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden periodiek te wijzigen. Nieuwe versies zullen onmiddellijk van toepassing zijn, zodra deze publiekelijk toegankelijk worden gemaakt via de website van EMDR Zuid.

EMDR Zuid
Eindhoven, januari 2023

www.emdrzuid.nl