Privacy statement

EMDR Zuid respecteert de privacy van bezoekers van www.emdrzuid.nl en draagt zorg voor de vertrouwelijke wijze waarop de persoonlijke informatie die u ons verschaft, behandeld wordt. De verwerking van de persoonsgegevens is in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In ons Privacybeleid kunt u lezen welke gegevens wij verzamelen en hoe wij hiermee omgaan.

Privacybeleid

EMDR Zuid houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de doelen waarvoor deze zijn verstrekt; doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als EMDR Zuid zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactformulier op de website www.emdrzuid.nl.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door EMDR Zuid verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht
 • Gebruikmaking van onze diensten (aanbieding van trainingen/cursussen, workshops, supervisie);
 • Communicatie over opdrachten en/of uitnodigingen;
Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn:
 • Toesturen van informatie over de training ter voorbereiding op de training;
 • Te bellen of e-mailen of anderszins communiceren, indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • Het opmaken van een certificaat;
 • Verzenden van email berichten bijvoorbeeld aankondiging van nieuw, relevant, gewijzigd (update) EMDR-materiaal of nieuwsbrief over nieuwe cursussen of workshops
 • De overeengekomen opdracht (factuur);
 • Het afhandelen van betalingen i.v.m. opdrachten
 • Toesturen van informatie over de training ter voorbereiding op de training;
 • Te bellen of e-mailen of anderszins communiceren, indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan en zal EMDR Zuid de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voorletter, voor- en achternaam
 • Email-adres (privé en zakelijk)
 • Adresgegevens (privé en zakelijk)
 • Telefoonnummer (privé en zakelijk)
 • Geslacht
 • Naam van de instelling werk
 • Adres /woonplaats van de instelling (werkadres)
 • Registratiegegevens (BIG-NVO-VGCt-FGZP-NIP K&J of anders en dan gelijkwaardig)
 • Dieetwensen voor deelname aan training, workshop e.d.
 • Afhandeling van klachten
Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door EMDR Zuid opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden:

De gegevens die u aan ons stuurt, kunnen wij aan alleen aan andere partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een andere partij voor:

Het verwerken van uw inschrijving voor onderwijs dat door ons wordt geboden

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het versturen van berichten.
 • Inhuren van docenten

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met partijen, waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben, maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Daarnaast zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is de politie die in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons kan opvragen. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden, indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Website

EMDR Zuid gebruikt geen cookies of andere vergelijkbare technieken.

Binnen de EU

Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte.

Bewaartermijn

EMDR Zuid bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten omtrent beheer van uw persoonsgegeven

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website www.emdrzuid.nl